Živě

Terms and Conditions

Články

Poslední změna: Únor 16, 2024

článek: Oranum.com - obsah

Podmínky této smlouvy ("Souhlas") řídí vztah mezi Mnou (jako Host a/nebo Člen) a subjektem k identifikace státu/místa vašeho bydliště, buď JWS Americas S.à r.l., společnost s ručením omezeným, která se řídí lucemburským právem a sídlem na adrese 44, Avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registrovaná v Lucemburském obchodním rejstříku a rejstříku společností pod číslem 245.539, za předpokladu, že jste jako osoba se sídlem ve Spojených Státech amerických, nebo v JWS International S.à r.l., společnost s ručením omezeným, která se řídí lucemburským právem, se sídlem na adrese 44, Avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registrovaná v lucemburském obchodním rejstříku pod číslem 249.566, pokud jste osoba se sídlem v jakékoli jiné zemi kromě Spojených států amerických (JWS Americas S.à r.l. nebo JWS International S.à r.l., pokud je to relevantní, nadále referováno jako "Operátor webu") pokud jde o používání služeb na Oranum.com webu. V této smlouvě "Oranum.com" označuje buď Operátora webu nebo Oranum.com web spravovaným Operátorem webu podle příslušného kontextu.

Výklad pojmů
 • Člen / Zákazník / Zaregistrovaný - Návštěvník, který se zaregistruje na služby stránek.
 • Host - Návštěvník, který vstoupí na a/nebo navštíví internetové stranky Oranum.com bez registraci na webu.
 • Service Provider (SP)/Broadcaster – A physical person older than 18, or 21 depending on the jurisdiction, who interacts with the Members and provides online entertainment services.
 • Zůstatek kreditu - Na stránkách Oranum.com mají členové příležitost získávat kredity k placení za prémiové služby kupováním balíčků. Platby bezpečně zpracovává náš platební operátor a zakoupené kredity se následně objevují na účtu člena jako zůstatek.
 • Free Chat - povolená možnost komunikovat s poskytovatelem erotických služeb ve formě online chatu.
 • Soukromý chat - V soukromém chatu je členům dovoleno si psát nebo si povídat (hlasovou komunikací) s poskytovateli erotických služeb přímo a s vyloučením běžných uživatelů.

Svým vstupem či registrací na tyto webové stránky souhlasíte s následujícími podmínkami a přijímáte je:

 1. Oranum.com je online interaktivní stránka a přístup mladistvým či dětem je zakázán.
 2. Online zábava poskytovaná na webu je uskutečněna od žen a mužů individuálních, kteří dovršili věk 18-ti let po celém světě, kteří jsou obecně označováni jako Poskytovatel Obsahu (PO).
 3. The Broadcasters entertain the Members all over the world by their psychic and astrological content and services.

článek: Oranum.com - služby a záruky

 1. Oranum.com is divided into specific areas, which provide free and payable services. Oranum.com is constantly adding new services in order to accommodate its subscribers' requirements.
 2. Před objednáním zamýšlené služby je důežité vzít v potaz její obsah, cenovou nabídku a způsoby platby (kreditní a platební kartou, online platba atd.) umožněné pro tuto službu ve Vaší zemi. Informace naleznete na webových stránkách.
 3. Zveřejnění jiného obsahu na webových stránkách neznamená, že Oranum.com podporuje jeho autora ani že přebírá za takový obsah zodpovědnost.
 4. Oranum.com nedavá, a to v rozsahu povoleným zákonem, žádné záruky nebo prohlášení, pokud jde o informaci, služby nebo produkty poskytované prostřednictvím nebo v souvislosti se službami. Odběratelé a/nebo hosté užívájí služby na vlastní nebezpečí.
 5. Oranum.com soustavně usiluje o poskytování co nejlepšího možného obsahu a služeb pro každého uživatele. Nemůže však dávat záruky prodejnosti, vhodnosti k nějakému účelu či bezvýslednosti užívání obsahu ve smyslu jeho správnosti, přesnosti, včasnosti, spolehlivosti ani jiného.
 6. Ani Oranum.com ani žadná další strana zapojená do vytváření, produkci nebo poskytování služby nebo obsahu není zodpovědná za jakékoli přímé, náhodné, následné, nepřímé nebo následné škody vyplývající z přístupu, užívání, nebo výkladu, služeb, produktů nebo informaci poskytnuté Oranum.com, aniž jsou dotčeny s podmínkami uvedenými níže v této dohodě.

článek: Oranum.com - zásady

 1. Oranum.com nemá v úmyslu podporovat jakékoli nemorální zájmy; za tímto účelem byla stanovena přísná pravidla.
 2. Služby Oranum.com jsou dostupné pouze osobám starším 18 let (v některých zemích 21 let).
 3. Osoby ve věku pod 18 let (21 v některých regionech) nesmí také být PO. Tudíž, všichni PO musí být 18 let či starší (21 v některých regionech) v data fotografování, jako důkaz musí držet dokument dokazující tuto věc. V žádném případě Oranum.com nereprezentuje PO jako děti.
 4. Všichni PO musí splňovat tři hlavní požadavky:
  1. podepsání dohody, ve které se prohlašuje zejména pravost poskytovaných osobních dat a věku;
  2. poskytnutí naskenované kopie identifikačního průkazu;
  3. poskytnutí fotografie, na které poskytovatel erotických služeb (ASP) drží svůj identifikační průkaz vedle své tváře.
 5. The accounts of the POs are immediately and permanently suspended if they violate Oranum.com's principles.
 6. Oranum.com si vyhrazuje právo okamžitě a trvale uzavřít účet, jehož viditelný název je urážlivý, vztahuje se k mladistvým nebo existuje sebemenší podezření, že jde o falzum.

článek: Oranum.com - registrovaní uživatelé

 1. K registraci na Oranum.com je bezpodmínečně nutné mít dovršeno 18 nebo v některých oblastech 21 let věku, v souladu s místní legislativou příslušnou pro uživatele.
 2. Registrací na Oranum.com a přijetím této dohody, Odběratel tímto výslovně souhlasí s využitím služeb z tohoto webu během lhůty pro odstoupení a odběratel výslovně uznává, že on/ona ztrácí jeho/její právo na odstoupení od smlouvy/zrušení jakékoliv práva, pokud jde o využití těchto služeb. Výše uvedený výslovný souhlas je v souladu se směrnicí o právech spotřebitelů (2011/83/EC) ze dne 25. října 2011, provedené v Lucemburku zákonem ze dne 2. dubna 2014.
 3. Registrací na Oranum.com a přijetím této smlouvy uživatelé souhlasí, že odškodní stránky Oranum.com, jejich úředníky, představitele, partnery, právníky, akcionáře, manažery, členy, agenty i zaměstnance, zaplatí jim soudní výlohy a udrží jejich bezúhonnost v případě jakýchkoli stížností, ztrát, závazků nebo výdajů (včetně přiměřených nákladů na právní zastoupení) nárokovaných třetími stranami v souvislosti s chováním uživatelů, jejich prohlášeními nebo činnostmi, stejně jako v souvislosti s porušením jakýchkoli podmínek a závazků zde obsažených nebo s nezákonným jednáním v rámci této smlouvy.
 4. V případě Předplatitelovo; nezákonného jednání či porušení Pravidel, Oranum.com může zrušit, bez upozornění, předplatitelovo účet a/nebo cokoli s tím spojené.Oranum.com nebude zodpovědný za jakékoli ztráty při takovémto zrušení na jakoukoli kompenzaci či vrácení peněz za kredity. Oranum.com má nárok suspendovat související Členské účty a Členy z používání Webu a/nebo zrušit jednostranně Členský účet(účty) s okamžitým efektem, pokud Oranum.com věří, že Člen nesplňuje požadavky stanovené v těchto Podmínkách a Pravidlech. V případě ukončení vzhledem k těmto Podmínkám kvůli porušení, nezákonnému chování či podezření, že Člen nesplňuje požadavky určené v těchto Podmínkách a Pravidlech, Oranum.com bude nadále nárokovat dle uvážení zakázat jakékoli související kreditní karty a/nebo platební metody (bez časového limitu) souvisejících s těmito účty kteří budou zrušeni při těchto okolnostech pro odůvodnění těchto měřítek.
 5. Tato dohoda vstoupí v platnost a to ode dne, kdy Host vstoupí na Oranum.com a /nebo Odběratel se zaregistruje na Oranum.com a přijímé tuto smlouvu a zůstane v platnosti, dokud nebude řádně vypovězena kteroukoli stranou v plném souladu s podmínkami výslovně uvedenými v této Dohodě.
 6. Propojení s Účty Třetích stran
  1. Při použití našich služeb máte možnost se registrovat a přihlásit účtem třetí strany jako Google. Když chcete spojit váš účet třetí strany, souhlasíte se sdílením některých dat z toho účtu s námi k usnadnění registrace a přihlášení. Je vaše zodpovědnost ubezpečit se, že použití vašeho účtu třetí strany spojený s našimi službami dodržuje jakákoli ustanovení či pravidla aplikovatelná na tyto účty.
  2. Spojením účtu třetí strany, dáváte souhlas k přístupu a použití informací poskytnutých těmito službami jak je popsáno v našich Podmínky Soukromí. Tento souhlas je včetně shromáždění, ukládání a zpracování dat potřebných k funkčnosti vašeho účtu a zlepšení našich služeb. Pro více informací o našich praktikách s daty si přečtěte Podmínky Soukromí.

článek: Oranum.com - poplatky, kompenzace kredity, vracení poplatků a správa nelegálního jednání

 1. Předplatitelé si mohou koupit kreditové balíčky k utracení na dostupných oblastech webu; tudíž zvolení služeb musí být předem konzultováno Předplatitelem korespondujícího obsahu, ceny a možnosti plateb dostupných na webové stránce.
 2. Textový chat s PO je zdarma, ale pokud si předplatitel přeje plný přístup ke všem službám on/ona musí kliknout na "Privátní Show s tímto Vystupujícím" tlačítko a poté zůstane ve video chat místnosti s PO vstupující do privátního módu, kde se platí zakoupenými kredity na bázi za vteřiny.
 3. Předplatitelé mají možnost použít Rychlý nákup při privátní show s PO. Použití této služby umožní Předplatitelům okamžitě a manuálně zvýšit jejich zůstatek kreditů se zvoleným balíčkem při show.
 4. Odběratelé mohou také použít funkci SmartBuy, aby měli soukromé show bez přerušení. Tato funkce umožňuje, aby systém automaticky zvysil kredit bilanci odběratele vždy, když zůstatek na účtu klesne pod 7 kreditů. Ve výchozím nastavení je Smart Buy nakupuje 27.99 balík, však člen má možnost změnit kupní částku SmartBuy.
 5. Předplatitelé jsou informováni o uvedeném auto-nákupu při každém výskytu, pomocí automatického upozornění e-mailem a může deaktivovat funkci Nastavením účtu.
 6. Pokud transakci zruší banka, Funkce SmartBuy se automaticky deaktivuje. Až člen úspěšné nakoupí, bude Funkce SmartBuy znovu aktivovaná.
 7. Platba za použití uvedených možností bude provedena způsobem, který si uživatel zvolil.
 8. Exception made of certain logistics constraints and arrangement that may occur internally, billing of a given account (the actual price payable for credit packages) depends on Member’s country localisation where the first purchase has originated from, such element to determine the Website Operator with which Member is registered with. In certain cases, however, billing may be made on behalf by another Website Operator in charge for them to recharge one another internally without impact for the Member. In such cases, the billing by a Website Operator different from the one Member is contracted with shall not result in any change for the use of the Website services by the Member and will not result in any additional fee nor loss of credits or of rights for the Member. Irrespective of such billing on behalf as the case may be, the Member shall, at all times, be deemed to be contracted with the Website Operator based on earlier localization (exception made of a change of permanent place of residence as separately notified to the Website Operator). The Member authorizes such billing arrangement as the case may be. Please take into consideration that Oranum.com reserves the right to round prices to the nearest whole number.
 9. If access to a Broadcaster’s blurred videos and blurred stories requires subscription (the “Subscription Content”) the subscription fee is deducted directly from the Member’s credit card and billed in USD. The subscription is recurring every thirty (30) days until the Member unsubscribes from the Subscription Content, in which case such Subscription Content will be visible until the end of the thirty (30) days subscription period. If the Broadcaster increases the subscription fee the Member will receive a notification about the price change at least 72 hours in advance. Unless the Member unsubscribes before the effective date of the price change, the following subscription periods will be billed at the new price.
 10. Pro informace o vyúčtování a podpoře, použijte prosíme příslušné kontaktní údaje, které se týkají Operátora webu, se kterým jste se registrovali, takové detaily jsou popsány pod Klauzulí 12 níže.
 11. Ohledně bankovních výdajů je třeba, aby se každý předplatitel informoval přímo u své banky.
 12. Oranum.com nepřejímá odpovědnost za jakékoli potíže vyskytující se mimo Oranum.com.
 13. Jakékoli stížnosti musí být vzneseny do 24 hodin od vyskytnutí přoblému na zákaznickém servisu Oranum.com. Vzhledem ke složitosti a obtížnosti procesu určení oprávněnosti stížností vznesených po uvedené době 24 hodin bude na tyto brán zřetel pouze v případě mimořádných událostí.
 14. Kdykoli to bude považováno za nutné, může zákaznický servis Oranum.com pečlivě prošetřovat hlášení a další data, která má k dispozici, a používat pro tyto účely jakékoli dostupné prostředky.
 15. V souladu s výslovným zřeknutím Předplatitele o odstoupení od smlouvy/práva zrušení v souladu s doložkou 4.2 k této dohodě, žádné požadavky na vrácení peněz nebo zrušení nebudou přijímané v případě, že Předplatitel začal konzumovat zakoupený kreditní balík. Některé náhrady jsou však možné a to z podmínek stanovených v následujících odstavcích.
 16. Oranum.com bude kompenzovat/vracet kredity v množství propočně určeném v souvislosti se zaplacenou cenou a problémem efektivně nahlášeným, když je jakýkoli kredit ztracen kvůli dysfunkci Oranum.com.
  Subjektem k pravidlům a podmínkám v tomto ustanovení, každý Předplatitel by měl brát na vědomí, že on/ona je brán/a jako První Člen (termín popsán níže), je doporučené pro něj/ní, aby indikoval/a a/nebo opakovala jakékoli žádosti směrem k poskytovateli služeb v aktuální chvíli v privátním chatu v případě, že privátní show není dle jeho/jejích představ. Žádosti Předplatitelů o vrácení založené na nesplněných žádostech nenbudou brány v potaz, jestliže Předplatitel (jako První Člen, termín popsán níže) selže v následování doporučení výše.
  Předplatitel(é) by měli nadále chápat a souhlasit, že při vstupu do již probíhající Privátní show začaté jiným předplatitelem (referováno jako "První Člen"), předplatitelé, kteří se následně připojili do takového vystoupení ("Následní Člen(ové))"), je/jsou brány jako pasivní účastníci v rozsahu, kdy poskytovatel služeb je/jsou povinni následovat pouze žádosti Prvního Člena. V těchto případech Následní Členové nemají žádné právo na kompenzaci či vrácení plateb, kromě nefunkčnosti Oranum.com, která může být demonstrována Následnými Členy.
  Kromě Privátního Chatu, Předplatitelé také mohou kontaktovat PS skrz offline chat zprávy, pokud je PS dostupný, skrz Video/Hlasový Hovor. Mějte na paměti, že Předplatitelé nemohou specificky žádat PS skrz Video/Hlasový Hovor.
 17. Kvůli platebnímu systému aplikovaného Operátorem webu a třetím stranám platebních procesorů a tím, že podmínky vrácení peněz jsou splněny, vrácení peněz se aplikuje pouze na stejnou částku, jaká byla zaplacená při určitých kreditových balíčcích, pokud související balíčky nebyly použity či utraceny, i částečně. To znamená, žádné částečné vrácení peněz z kreditových balíčků není možné. Tudíž kdykoli je kreditový balíček částečně použit (včetně kreditových odměn), vrácení může být pouze ve formě kreditů (a ne peněz) k dřívější hodnotě kreditů, podle splněných podmínek způsobilosti. Způsobilé vrácení peněz bude zpracováno pomocí stejné platební metody aplikované na kreditový balíček originálně zakoupený a pro který je vyžádáno vrácení peněz. Výsledkem vrácení peněz je odpovídající částka kreditů bude stržena z vašeho zůstatku účtu. Berte na vědomí, že některé platební metody nedovolují vrácení kvůli technickým omezením souvisejícím s jejich používáním.
 18. Množství utracené na související služby, jako lístky Skupinového Sezení, Kup Můj Obsah, Překvapení, Messenger, offline/privátní zprávy, Video/Hlasové Hovory, a/nebo MyStory předplacení, nejsou subjektem k vrácení/kompenzaci.
 19. Bez ohledu na výše uvedené, Oranum.com nenese odpovědnost za jakékoliv pomlouvačné, urážlivé nebo nezákonné chování jakéhokoli z Hostů/Odběratelů nebo jakéhokoliv selhání výkonu, chyby, opomenutí, přerušení, vymazání, defektu, zpoždění v provozu nebo přenosu, selhání komunikační linky, krádeží nebo zničení nebo neoprávněného přístupů nebo použití záznamů, a to na základě smlouvy nebo na základě jakékoli jiné žaloby, pro jakoukoli částku zaplacenou Účastníkem pro Oranum.com.
 20. Oranum.com ani žádná z jejích spřízněných nebo propojených společností nebude za žádných okolností, včetně mimo jiné v případě nedbalosti, nést zodpovědnost za jakékoli přímé, nepřímé, náhodné, mimořádné, následné nebo sankčně nahrazované škody vyplývající z užívání jejích služeb nebo nezpůsobilosti je užívat, aniž je tím dotčeno cokoli z uvedeného v tomto odstavci.
 21. Web a všechny jeho funkce musí být použity vždy za všech okolností dle jejich zamýšleného použití. Jakékoli nečestné chování, akce, manévrování jakýchkoli způsobů, včetně pokusů, hlavně ohledně obcházení pravidel (ať už psaných či řečených) mohou vést k okamžitému pozastavení či ukončení účtu Člena. Prosíme, mějte na paměti, že Operátor webu má právo jednat dle závěrů ať už odhadnutých či z faktů přivedených na povrch skrz webové monitorování či jinými způsoby dovolenými zákonem. Mějte na paměti, že hlavně tvorba několika účtů stejným uživatelem za účelem více hlasů a nefér jednání (či jeho pokusu) vyústí k selhání Model OCENĚNÍ hry ve výše zmíněné kategorii a může vyústit v ukončení každého vašeho Členského účtu s Oranum.com. Případy nečestného či podvodného chování související s online transakcemi jsou brány s vysokou prioritou. Takovéto případy mohou být převedeny k dedikovaným a seriózním poskytovatelům, v rámci aplikovatelné regulace soukromí dat.
 22. Registrovaný uživatel souhlasí, že v případě jakékoli podvodné transakce má Oranum.com právo použít veškeré dostupné informace k veškerým právním krokům, včetně mimo jiné historie prohlížeče, IP a e-mailových adres a dalších sledovatelných činností. Během takovýchto právních kroků mohou stránky Oranum.com využít další odbornou vyšetřovací stranu a předat jisté informace, aby vyhověly oprávněným požadavkům, chránily svá práva a obhájily zájmy svých zákazníků. Registrovaný uživatel ponese veškeré náklady spojené s jakýmkoli podvodným jednáním.
 23. Oranum.com zaručuje plnou spolupráci s právními orgány vyšetřující podvodné transakce a další záležitosti spadající pod soudní pravomoc, a reaguje na soudní obsílky a příkazy. Z tohoto důvodu účastníci mohou používat pouze vlastní platební metody na našich webových stránkách.
 24. Vezměte prosím na vědomí, že stránky Oranum.com si vyhrazují právo zaokrouhlit částku k vyplacení kompenzace nebo náhrady peněz, a jsou tímto zplnomocněné zaokrouhlení uplatnit.
 25. Mějte na paměti, že pokud je nový uživatel podmínka pro získání odměn, poté nová registrace účtu na Oranum.com není brána jako nový uživatel. Bonusové či kredity zdarma jsou dostupné pouze jednorázově pro nové nákupy uživatelů, kteří jsou poprvé na webu spravovaný Operátorem Webu. Kredity či jiné odměny nejsou dostupné s CCBill a mobilními nákupy. Odměny jsou částí zakoupených kreditových balíčků a tudíž vrácení peněz NENÍ možné po utracení/použití jich na naší stránce.
 26. Mějte na paměti, že pokud je jednorázová nabídka propagována na jakýkoli kreditový balíček, taková propagace platí pouze jednou za existujícího či nového uživatele, nehledě na počet zaregistrovaných účtů (existujících či nově vytvořených), které uživatel může mít a/nebo s pomocí jakýchkoli metod jich může získat či používat. V opačném případě, zakoupené kredity budou zpracovány bez slev a počet kreditů bude omezený na ekvivalent zakoupení bez propagace. Mějte také na paměti, že ani zlevněné kredity zakoupené, ani kredity z účtů, které mají propagační kredity, nemohou být převedeny na jiného uživatele či jiný Členský účet. Nehledě na ostatní, by mělo být jasné, že takovéto propagace a související propagační kredity nejsou aplikovatelné/dostupné pro uživatele používající tyto platební metody: Platba mobilem, Platba dárkovou kartou, Bitcoin/Litecoin, Altcoiny, Paysafecard, Neosurf, Blik, GlobalCharge, Skrill, Przelewy24, Webpay, Spei, PagoEfectivo, AstroPay, Efecty and Boleto nebo pro Členy, kteří zvolili či akceptovali platby zpracované od CCBill. Také mějte na paměti, že při propagaci kreditových balíčků, které překročili 157.99 kreditů by měli mít stejné benefity a/nebo extra kredity (v určitém případě) jako 157.99 kreditový balíček.
 27. V zobrazené ceně kreditových balíčků jsou zahrnuty veškeré náklady související s měnou a transakcí. Oranum.com si vyhrazuje právo upravit ceny vzniklé kolísáním kurzu měny.
 28. Mějte prosím na paměti, že zneužití kreditní karty a/nebo ověření email adresy může vést k terminaci tohoto souhlasu operátorem webu s uživatelem. V této souvislosti prosím mějte také na paměti, že pouze utrácení kreditů je započteno do týdenních awards her modelů, které je odvozeno od nákupu kreditů stejného účtu člena.
 29. Placením za video nebo album na stránce Vystupujícího bude viditelný pro Vás na 90 dní. Mějte na paměti, že mezi těmito 90 dny Vystupující má právo změnit obsah kdykoli chce. Pokud je účet vystupujícího pozastaven pro jakýkoli důvod jeho/její obsah nebude dostupný nadále na Oranum.com.
 30. Mějte prosím na paměti, že některé transakce jsou zpracované skrz American Payments United, Inc., korporaci registrovanou s číslem 7668152 v Delaware Secretary of State a s registrovanou adresou na 16192 Coastal Highway, Lewes, Delaware 19958, County of Essex, USA.

Klauzule: Oranum.com - Prohlášení Odběratele a/nebo Hostů

 1. Já výslovně deklaruji, že k následujícímu datu, jsem dosáhl věku dospělosti v závislosti na lokálních regulací.
 2. V současné době mám bydliště v zemi, kterou jsem pravdivě a přesně indikoval ve formuláři při registraci na Oranum.com a zavazuji se okamžitě informovat, do 24 hodin, jakékoli změny ohledně bydliště zasláním emailu na help@jwsbill.com. Dále beru na vědomí, že Operátor webu je povinen vybírat příslušné daně na základě místa mého bydliště jako Člena.
 3. Beru na vědomí, že výše uvedená povinnost bude považována za platnou až do doby, kdy Oranum.com potvrdí, že výše zmíněné změny byly přijaty.
 4. Jsem plně a výlučně zodpovědný/á za jakékoli nepravdivé prohlášení ohledně mého bydliště a za neinformování Oranum.com o jeho změně v souladu s výše uvedenými podmínkami.
 5. Rovněž potvrzuji, že jsem si vědom své trestní zodpovědnosti, a budu proto za každých okolností jednat v souladu s příslušnými zákony a obecně uznávanou morálkou své lokality.
 6. Jsem přesvědčen/a, že jako dospělá osoba mám nezadatelné právo číst a sledovat jakýkoli obsah, který považuji za vhodný.
 7. Čtení nebo prohlížení obsahu těchto stránek nijak nenarušuje normy nebo zákony mého sousedství, mé obce, mého města, kraje, země nebo státu.
 8. Jsem si plně vědom/a, že obsah a materiál poskytovaný na Oranum.com, včetně mimo jiné živých kamerových přenosů, obrázků, grafik, aplikací a textů jsou žádně ošetřeny příslušnou legislativou a že všechna práva jsou vyhrazena. Budu je proto používat výlučně pro svou osobní potřebu.
 9. Jsem si plně vědom(a), že Oranum.com bude plně spolupracovat s oprávněnými úřady při vyšetřování podvodných transakcí a jiných záležitostí, spadajících pod právní záležitosti, a bude také odpovídat na soudní obsílky a předvolání, a souhlasím s tím.
 10. Beru na vědomí, že Oranum.com a spřízněné servery neponesou zodpovědnost za jakékoli právní důsledky, které mohou vzniknout jako důsledek podvodného vstupu na tyto stránky nebo jejich užívání, případně jako důsledek podvodného přístupu k materiálům zde obsažených či jejich užívání.
 11. Také beru na vědomí, že Oranum.com a jakékoli příbuzné či spřízněné společnosti, které nemohou být vedeni k zodpovědnosti za jakékoli škody či ztráty související s kontaktováním PO.
 12. Chápu a přijímám skutečnost, že Oranum.com ani žádná ze spřízněných nebo sesterských společností neponese odpovědnost za jakékoli přímé, nepřímé, náhodné, mimořádné, následné nebo sankčně nahrazované škody, které mohou vyplynout z nepravdivých prohlášení a jejich případných důsledků, z porušování práv uživatelů, prostituce, pedofilie, dětské pornografie, nelegálního zneužívání, vykořisťování nebo obchodu s ženami či dětmi.
 13. Uznávám a souhlasím s tím, že práva duševního vlastnictví (včetně a bez omezení práv na užívání, upravovaní, překlad, atd.) na veškerý obsah (např. chat, zprávy, obrázky, videa, atd) vytvořena, publikována nebo jinak zveřejněna mnou na Oranum.com patří Oranum.com.
 14. Já tímto výslovně prohlašuji, že nebudu používat služby Oranum.com k propagaci jakéhokoli obsahu a/nebo produktu, který patří ke konkurenčním Operátorům webu. Jakýkoli pokus k použití Oranum.com na konkurenčních oficiálních stránkách či jménech a/nebo ochranných známek a/nebo jakékoli jiné reference na konkurenci Oranum.com, včetně nechtěných překlepů, budou brány jako nekalý obchod a marketingová praxe a bude také stíhána dle plného platného zákona. Beru tímto na vědomí a souhlasím, že porušení této klauzule může implikovat okamžité zrušení mého účtu.
 15. Dávám souhlas Oranum.com k monitorování a nahrávání mých online aktivit na webu limitované na zprávy v privátním chatu, zahrnující mé žádosti na Oranum.com služby, emaily, hlasování, tipy, a/nebo překvapení dané/obdržené s Poskytovateli Dospělé Zábavy a podobných.
 16. Beru na vědomí a souhlasím s tím, že jakýkoliv materiály zaznamenané nebo jakékoliv originální díla vyrobené v rámci této dohody a/nebo při používání služeb Oranum.com (a všechna práva včetně a bez omezení copyrightu) patří a mohou mít za jediného a výhradního vlastníka Oranum.com.
 17. Tímto se výslovně vzdávám všech práv a prohlašuji, že se vzdávám jakýchkoli nároků vzniklých porušováním mých práv ze strany Oranum.com, včetně mimo jiné morálních práv, práv na soukromí, práv na publicitu, vlastnických i jiných práv nebo práv na kredit za materiály nebo myšlenky zde uvedené.
 18. Prohlašuji a beru na vědomí, že nejednám jako právnická osoba, ale jako jednotlivý zákazník, a v žádném případě nákup služeb v této smlouvě nebude považován za součást mých profesionálních aktivit.

Klauzule: Oranum.com - Povinnosti Odběratelů a/nebo Hostů

 1. Souhlasím, že nebudu kopírovat, reprodukovat, publikovat, stahovat, přenášet ani jinak činit veřejnosti přístupným obsah nebo materiály z Oranum.com bez předchozího písemného souhlasu od Oranum.com.
 2. V plné míře ponesu důsledky případného uvedení nepravdivých údajů a ponesu zodpovědnost za právní důsledky, které mohou vyplynout z prohlížení, čtení nebo stahování materiálů a obrázků umístěných na těchto stránkách.
 3. Přebírám veškerou odpovědnost za udržení bezpečnosti mého účtu a hesla.
 4. Nebudu uvádět osobní informace, poskytovat nebo podporovat eskortní služby či prostituci.
 5. Nepoužiji obscénní výrazy, vyhrožovat či hádat se, porušovat práva návštěvníků, PO, Oranum.com podporuje uživatele nebo řízení webové stránky, jelikož je to zakázáno.
 6. Posílaný a přeposílaný text a zvolené uživatelské jméno nebudou urážlivé, nebudou se týkat pedofilie, dospívání, brutality nebo zoofilie a nebudou se vztahovat k vylučování či konzumaci tělního odpadu.Nadále, přezdívka, kterou si zvolíte při registraci na webu by nikdy neměla obsahovat osobní informace o Vás (jako je Vaše reálné jméno) nebo informace, které mohou vést jinou osobu k Vaší reálné identitě (jako je Vaše veřejná přezdívka, kterou máte na sociálních platformách, jako Facebook, Twitter, atd.). V případě, že se rozhodnete použít takovou přezdívku, která může vést k Vaší identifikaci, mějte na paměti, že jste plně zodpovědní za takovou činnost a nejsme v žádném případě zodpovědní za jakoukoli identifikaci od jiného uživatele na naši stránce).
 7. Nebudu používat poznámky a uživatelská jména, která odporují dobrým mravům, naznačují porušování zákonů nebo jsou klamavá.
 8. Já informuji, okamžitě, Oranum.com jakéhokoli nelegálního chování PO, stejně jako jakýchkoli nezákonných ochranných známek, značek a/nebo registrované hudby.

článek: Oranum.com - rušení registrace

 1. Uživatelé mají možnosti kdykoli zrušit svou registraci na službách Oranum.com.
 2. Pokud si přejete zrušit Vaše předplacení a uzavřít Váš účet, prosíme, zvolte "Zapomenout má Data" pod "Nastavení Soukromí" vašeho účtu. Po potvrzení Vašeho rozhodnutí, Váš předplatitelský status bude změněn na "Zrušen" a smažeme Vaše osobní data uložena v našem systému kromě těch vyžadovaných zákonem, našich legitimních byznys zájmů, či jakýchkoli jiných účelů vysvětlených v našich Podmínkách Soukromí.
 3. Oranum.com si vyhrazuje právo zastavit nebo zrušit registraci v případě porušení této smlouvy nebo v případě jakéhokoli nezákonného jednání registrovaného uživatele v rámci této smlouvy a kontaktovat příslušné úřady včetně mimo jiné podání trestního oznámení a kontaktování prokurátora.

článek: Oranum.com - osobní údaje a zásady ochrany soukromí

Kdykoli se nacházíte na naší stránce, a rozhodnete se registrovat jako Člen a/nebo používat služby naší stránky, budete sdílet a/nebo budeme shromažďovat některé osobní informace o Vás. Prosíme, přečtěte si pozorně naše Podmínky Ochrany Dat, které vysvětluje jak shromažďujeme a sdílíme Vaše osobní informace a možnosti, které máte o používání Vašich citlivých dat.

čláínek: Oranum.com - funkčnost a bezpečnost

 1. K zajištění plné funkčnosti Oranum.com doporučuje uživatelům povolit ve svém prohlížeči Cookies.
 2. Tým správců Oranum.com sleduje všechny kamerové přenosy na stránkách 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
 3. Díky své precizní a jedinečné struktuře se tyto stránky nikdy nesetkaly s vážnějším narušením bezpečnosti.
 4. Oranum.com is a Scam-Free Zone.

článek: Oranum.com - spam

 1. Oranum.com nerozesílá spamové zprávy ani je nebude tolerovat; ode všech činností souvisejících se spamem se distancuje.
 2. Za spam může být považováno toto:
  1. Manipulování se zprávami, jako např. hlavičkami e-mailů, poslanými na počítačový systém Oranum.com nebo jeho prostřednictvím, způsobem, který by mohl registrovaného uživatele Oranum.com uvést v omyl.
  2. Odesílání pošty z e-mailových serverů třetí strany bez jejího vědomí.
  3. Posílání a rozesílání informací nepravdivých, klamavých nebo jakkoli ohrožujících obchodní zájmy serveru Oranum.com, stejně jako zapříčinění takovéto činnosti.
  4. Přímé nebo nepřímé využívání počítačového systému Oranum.com k usnadňování přenosu nežádoucího nebo neautorizovaného materiálu, stejně jako zapříčinění takovéto činnosti. Týká se to všech propagačních materiálů, webových adres a jakýchkoli jiných forem nevyžádaných nabídek, které lze nahrávat na servery, posílat diskusní skupině, posílat e-mailem, elektronicky přenášet či jakkoli činit dostupnými.
  5. Vícenásobné nahrávání na server, přispívání do diskuse, posílání e-mailem nebo elektronické přenášení, jde-li o stejnou zprávu, webovou adresu nebo diskusní příspěvek.
  6. Narušování normálního běhu dialogu odesíláním zpráv v rychlém sledu, několikrát za sebou, psaním pouze velkými písmeny nebo jakýmkoli chováním, které uživateli negativně ovlivňuje jeho schopnost zapojovat se do komunikace v reálném čase.
 3. Rozesílání spamu přes systém Oranum.com nebo obtěžování registrovaných uživatelů je porušováním všeobecných podmínek webu.
 4. Oranum.com vynakládá veškeré možné úsilí, aby byli uživatelé ochránění před škodlivými vlivy nevyžádané pošty.
 5. Jakékoli soudní řízení v případně šíření spamu se považuje za způsobení ztráty pro Oranum.com.
 6. Bez ohledu na výše uvedené, je Oranum.com oprávněn zasílat na základě podmínek v současné dohodě, svým odběratelům propagační emaily o svých vlastních aktivitách nebo o aktivitách partnerských webových stránek. Každý takový email bude obsahovat možnost odhlášení s budoucího emailingu.
 7. Registrovaní uživatelé mohou občas dostat newsletter vztahující se k Oranum.com. Zprávy posílané uživatelům se týkají transakcí nebo vztahů ke stránkám. Přihlášení a odhlášení odběru těchto zpráv je záležitostí jednoho kliknutí. Jakékoli reklamní zprávy budou posílány pouze pokud uživatel vyjádří svůj souhlas dostávat takové propagační a marketingové informace.

článek: Oranum.com - kontakty

 1. Zákaznický servis může být kontaktován od:
  1. online podpora;
  2. funkce Vzkaz pro správce na účtech uživatelů;
  3. Sending of an email to support@livecamhelp.com or help@jwsbill.com.
  4. Odesláním dopisu vašemu souvisejícímu Operátorovi Webu:

   JWS Americas S.à r.l.

   44, Avenue John F. KennedyL-1855 Luxembourg Velkovévodství lucemburské
    nebo 

   JWS International S.à r.l.

   44, Avenue John F. KennedyL-1855 Luxembourg Velkovévodství lucemburské

článek: Oranum.com - různé

 1. Tato dohoda stanovuje bezvýhradné a úplné ujednání mezi Hosty/Odběratelé a Oranum.com s ohledem na její předmět, a nahrazuje všechny předchozí dohody nebo ujednání, ať to písemné nebo slovní.
 2. Všechna ustanovení této dohody zůstávají v platnosti i po jejím vypovězení, není-li to v rozporu se zákonem či jinými ustanoveními.
 3. Bude-li kterákoli část této dohody považována soudem příslušné justice za nevymahatelnou, neovlivní to vymahatelnost ostatních částí této dohody.
 4. Vítězná strana v jakémkoli sporu vymáhajícím dodržení zde uvedených podmínek bude oprávněna požadovat přiměřenou náhradu výloh za právní zastoupení.
 5. Pokud stránky Oranum.com změní podmínky této smlouvy, zveřejní aktuální znění všeobecných podmínek na webu nebo zveřejní oznámení o změní nebo pošle uživatelům e-mailovové upozornění o změnách s předstihem před uplatněním změn.
 6. U.S. Patentové oznámení pod 35 U.S.C. § 287(a). Vysílání na Oranum.com může být pokryto, mimo jiné, jedním či více U.S. Patentem č. 6,766,376; 7,716,358; 8,595,372; 7,490,053; a 10,567,453, na základě nároků držitelů takových patentů.

Klauzule: Oranum.com - Zákoně o Digitálních Službách

 1. Smazání Obsahu
  1. Operátor webu zavedl opatření proti přítomnosti ilegálního a neautorizovaného obsahu na Webu. Poskytujeme Uživatelům efektivní mechanizmus na hlášení ilegálního obsahu, služeb a aktivní kooperaci s určenými "důvěryhodnými oznamovateli" k zajištění rychlé identifikace a odstranění takového obsahu v souladu s Evropským Nařízením 2022/2065, taktéž známým jako Zákon o Digitálních Službách ("DSA").
  2. Ilegální a neautorizovaný obsah zahrnuje, ale není jen omezen na materiály týkající se vykořisťování či zneužívání dětí; teroristického obsahu; nenávistných projevů; jakékoli sexuální akty; hazardní aktivity; obsah vytvořený na základě podoby jiné osoby; neautorizované použití duševního vlastnictví a práv obrázků; online podvody a zločniky, atd.
  • Pro více informací ohledně odstranění ilegálního obsahu [klikněte zde] a pro případ porušení autorských práv prosím [klikněte zde]
  • Pro upozornění týkající se soudních či správních příkazů na národní úrovni, [klikněte zde]
  • Pro důvěryhodná hlášení od oznamovatelů [klikněte zde]
 • Moderace Obsahu
  1. Operátor webu používá opatření pro moderaci obsahu, aby zajistil dodržování svých nařízení a standardů, včetně podporného personálu a technologických nástrojů usnadňujících objevování a smazání neautorizované obsahu. Obsah nahraný, zveřejněný, či sdílený od Uživatele může být předmětem kontroly a smazání, pokud je zjištěno porušení těchto pravidel a/nebo tohoto Souhlasu.
  2. Uživatelé berou na vědomí, že Operátor webu může použít automatické nástroje a manuální procesy kontroly k monitorování a moderaci obsahu. Nicméně, Operátor webu negarantuje přesnost, úplnost, či rychlost svých snah o moderaci.
 • Opatření a ochrana proti zneužití
  1. Operátor webu se zavazuje poskytnout legální obsah a řešit každou stížnost s upřímnoustí a péčí, vzhledem ke všem skutečným okolnostem každého případu.
  2. V případě jakéhokoli zneužití systému, Operátor webu podnikne rozhodné kroky k minimalizaci takových případů.
  3. Po objevení jakéhokoli zneužití nahlášení od Uživatelů a Modelů, Operátor webu urychleně vydá oznámení, pokud to vyžaduje zákon. Operátor webu si vyhrazuje právo uvalit sankce (včetně částečného či kompletního pozastavení nebo smazání účtu) pro Uživatele, kteří nedodržují tento Souhlas či další platné zákony nebo když odeslané oznámení/stížnosti jsou neopodstatněná, aniž by to bylo na úkor prvního varování, pokud to vyžaduje zákon.
  4. Zneužití včetně, ale nejen, následujících chování:
   1. Předkládání zjevně neopodstatněných oznámení či stížností o ilegálnosti či nevhodnosti obsahu, hlavně když jde opakovaně po specifické období;
   2. Generování velkého množství ohlášení, které obsahují nedostatečné či neplatné informace, ve srovnání s celkovým počtem nahlášení v určitém časovém rámci;
   3. Předkládání, sdílení či podporování jakéhokoli ilegálního obsahu;
   4. Účast či podpora obtěžování, projevů nenávisti, šikany či jakékoli formy násilí v interaktivních zónách Webu;
   5. Schválné obcházení geografických či jiných restrikcí k přístupu či distribuci obsahu, který není určen pro oblast uživatele.
  5. Naše rozhodnutí o uvalení sankcí bude posuzovat každý případ individuálně, hodnotit rozsah, závažnost a úmysl za zneužitím, podle celkové a relativní frekvence takových aktivit a jejich důsledků.
  • Například (bez předpojatosti specifické či individuální analýzu případu):
   • Uživatelé účastnící se ilegálních žádostí či sdílení neautorizovaného obsahu skrz chat/video funkci nebo použití chat/videa funkce k obtěžování, šikaně, posílání nevhodných zpráv ostatním můžou obdržet varování po prvním porušení pravidel. Opakované zneužití vyústí v pozastavení (které může být od jednoho (1) dne za malé porušení do až stoosmdesáti (180) dní za vážné či opakované porušení). V extrémních případech, jako je opakované nahlášení ilegálního obsahu či vážné nedodržování pravidel, Uživatelský účet může být trvale smazán.
  • Pro každý případ budeme zohledňovat:
   • Povaha a obsah zpráv či interakcí, hlavně se zaměřením na jejich legálnost a dodržování našich pravidel.
   • Frekvence a kontext nahlášeného chování, rozdílného mezi izolovaným incidentem a systamtickým zneuživáním.
   • Dopad chování na příjemce a ostatní Uživatele, včetně potenciálního poškození či stresu, který mohl vyvolat.
 • Operátor webu si vyhrazuje právo podniknout vhodné kroky v reakci na hlášení zneužití a zajistit bezpečné a respektující prostředy pro všechny uživatele. Podnikneme nezbytná opatření k řešení zneužití v souhladu s touto Dohodou.
 • Transparentnost doporučovacího systému
  1. Operátor webu je odhodlán poskytnout nejvyšší úroveň služeb jeho Uživatelů, aby zajistil skvělý zážitek. Tudíž, všechna doporučení poskytována Uživatelům jsou opatrně zvolená dle klíčových kritériích, včetně, ale nejen, uživatelských preferencích, historii interakcí a relevanci obsahu.
 • Kontaktujte nás
  1. K zajištění přímé a rychlé komunikace s námi v uživatelsky přívětivým způsobem, nám můžete poslat email na náš jediný kontaktní bod pro všechny příjemce našich služeb na: legal.dsa@oranum.com. Můžete nás kontaktovat pomocí Angličtiny a/nebo Francouzštiny.