Naživo

Zmluvné Podmienky

Články

Posledne upravené: Február 16, 2024

článok: Oranum.com – obsah

Podmienky tejto dohody ("Dohoda") upravujú vzťah medzi ja/Vami (ako Hosť a/alebo Člen) a, na základe vašej krajiny/trvalého pobytu, buď JWS Americas S.à r.l., súkromnú spoločnosť s ručením obmedzeným so sídlom na 44, Avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registrovanú v luxemburskom obchodnom registri pod číslom 249.539, ak ste sa identifikovali ako žijúci v Spojených štátoch, alebo JWS International S.à r.l., súkromnú spoločnosť s ručením obmedzeným so sídlom na 44, Avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registrovanú v luxemburskom obchodnom registri pod číslom 249.566, ak ste uviedli, že žijete v akejkoľvek inej krajine mimo Spojených štátov (JWS Americas S.à r.l. a JWS International S.à r.l. odteraz ďalej uvádzané len ako "Prevádzkovateľ webstránky") ohľadom používania služieb na Oranum.com webstránke. V tejto dohode “Oranum.com” odkazuje buď na Prevádzkovateľa webstránky alebo Oranum.com webstránku prevádzkovanú Prevádzkovateľom webstránky v príslušnom kontexte.

Výklad pojmov
 • Člen / Zákazník / Zaregistrovaný - Návštevník, ktorý sa zaregistruje na služby stránok.
 • Hosť- Návštevník, ktorý vstupuje na Oranum.com stránku bez registrácie k službám stránky.
 • Service Provider (SP)/Broadcaster – A physical person older than 18, or 21 depending on the jurisdiction, who interacts with the Members and provides online entertainment services.
 • Poskytovateľ erotických služieb (ASP) Zostatok kreditu - Na stránkach Oranum.com majú členovia príležitosť získavať kredity na platenie za prémiové služby kupovaním balíčkov. Platby bezpečne spracováva náš platobný operátor a zakúpené kredity sa následne objavujú na účte člena ako zostatok.
 • Free Chat - povolená možnosť komunikovať s poskytovateľom erotických služieb vo forme online chatu.
 • Súkromný chat - V súkromnom chate je členom dovolené si písať alebo sa rozprávať (hlasovou komunikáciou) s poskytovateľmi erotických služieb priamo a s vylúčením bežných užívateľov.

Svojim vstupom či registráciou na tieto webové stránky súhlasíte s nasledujúcimi podmienkami a prijímate ich:

 1. Oranum.com je online interaktívna webstránka a prístup maloletých na ňu je zakázaný.
 2. Online zábava je poskytovaná na webstránke prostredníctvom žien a mužov, ktorí dosiahli vek plnoletosti a ktorí sú bežne určení ako Poskytovatelia Služieb (SP).
 3. The Broadcasters entertain the Members all over the world by their psychic and astrological content and services.

článok: Oranum.com - služby a záruky

 1. Oranum.com is divided into specific areas, which provide free and payable services. Oranum.com is constantly adding new services in order to accommodate its subscribers' requirements.
 2. Pred objednaním zamýšľanej služby je dôležité vziať do úvahy jej obsah, cenovú ponuku a spôsoby platby (kreditnou a platobnou kartou, online platba atd.) umožnené pre túto službu vo Vašej krajine. Informácie nájdete na webových stránkach.
 3. Zverejnenie iného obsahu na webových stránkach neznamená, že Oranum.com podporuje jeho autora ani že preberá za takýto obsah zodpovednosť.
 4. Oranum.com nedáva, a to v rozsahu povolenom zákonom, žiadne záruky alebo vyhlásenia, pokiaľ ide o informácie, služby alebo produkty poskytované prostredníctvom alebo v súvislosti so službou. Odberatelia a/alebo Hostia užívajú služby na vlastné nebezpečenstvo.
 5. Oranum.com sa sústavne usiluje o poskytovanie čo najlepšieho možného obsahu a služieb pre každého užívateľa. Nemôže však dávať záruky predajnosti, vhodnosti k nejakému účelu či bezvýslednosti užívania obsahu v zmysle jeho správnosti, presnosti, včasnosti, spoľahlivosti ani iného.
 6. Ani Oranum.com ani strana zapojená do tvorby, výroby alebo poskytovania služby alebo obsahu nie je zodpovedná za žiadne priame, náhodné, následné, nepriame alebo veľké škody vyplývajúce z prístupu k, užívania, alebo výkladu, služieb, tovaru alebo informácií poskytnutých od alebo prostredníctvom Oranum.com, bez vplyvu podmienok stanovených nižšie v tejto dohode.

článok: Oranum.com - zásady

 1. Oranum.com nemá v úmysle podporovať akékoľvek nemorálne záujmy; za týmto účelom za týmto účelom boli ustanovené prísne pravidlá.
 2. Služby Oranum.com sú dostupné iba osobám starším ako 18 rokov (v niektorých krajinách 21 rokov).
 3. Osoby mladšie ako 18 rokov (21 v niektorých regiónoch) taktiež nemajú povolené byť SP. A teda všetci SP boli v čase fotenia starší ako 18 rokov (21 v niektorých regiónoch), keďže držali preukaz totožnosti. Za žiadnych okolností neprezentuje Oranum.com svojich SP ako deti.
 4. Všetci SP musia splniť tieto tri základné požiadavky:
  1. podpísanie dohody, v ktorej sa prehlasuje okrem iného pravosť poskytovaných osobných údajov a veku;
  2. poskytnutie naskenovanej kópie identifikačného preukazu;
  3. poskytnutie fotografie, na ktorej poskytovateľ erotických služieb (ASP) drží svoj identifikační preukaz vedľa svojej tváre.
 5. The accounts of the SPs are immediately and permanently suspended if they violate Oranum.com's principles.
 6. Oranum.com si vyhradzuje právo okamžite a trvalo uzavrieť účet, ktorého viditeľný názov je urážlivý, vzťahuje sa k mladistvým alebo existuje najmenšie podozrenie, že ide o falzifikát.

článok: Oranum.com - registrovaní uživatelia

 1. K registrácii na Oranum.com je bezpodmienečne nutné dovŕšiť vek 18 alebo v niektorých oblastiach 21 rokov, v súlade s miestnou legislatívou príslušnou pre užívateľa.
 2. Registrací na Oranum.com a přijetím této dohody, Odběratel tímto výslovně souhlasí s využitím služeb z tohoto webu během lhůty pro odstoupení a odběratel výslovně uznává, že on/ona ztrácí jeho/její právo na odstoupení od smlouvy/zrušení jakékoliv práva, pokud jde o využití těchto služeb. Výše uvedený výslovný souhlas je v souladu se směrnicí o právech spotřebitelů (2011/83/EC) ze dne 25. října 2011, provedené v Lucemburku zákonem ze dne 2. dubna 2014.
 3. Registráciou na Oranum.com a prijatím tejto zmluvy užívatelia súhlasí, že odškodní stránky Oranum.com, ich úradníkov, predstaviteľov, partnerov, právnikov, akcionárov, manažérov, členov, agentov i zamestnancov, zaplatí im súdne trovy a udrží ich bezúhonnosť v prípade akýchkoľvek sťažností, strát, záväzkov alebo výdavkov (vrátane primeraných nákladov na právne zastúpenie) nárokovaných tretími stranami v súvislosti so správaním užívateľov, ich vyhláseniami alebo činnosťami, rovnako ako v súvislosti s porušením akýchkoľvek podmienok a záväzkov tu obsiahnutých alebo s nezákonným konaním v rámci tejto zmluvy.
 4. V prípade protiprávneho konania alebo porušenia tejto Dohody Odberateľom, Oranum.com môže odstrániť, bez upozornenia, odberateľov účet a/alebo čokoľvek s ním súvisiace.Oranum.com nie je zodpovedná za akékoľvek možné straty v prípade ukončenia alebo kreditnej kompenzácie či vrátenia. Oranum.com je oprávnená suspendovať Používateľský(é) účet(y) a Členov od používania Webstránky a/alebo jednostranne uzavrieť Používateľský(é) účet(y) s okamžitou platnosťou, ak sa Oranum.com domnieva, že Člen nesplnil alebo nespĺňa podmienku(y) stanované v týchto Podmienkach Používania. V prípade vypovedania tejto Dohody spôsobenej porušením, protiprávnym konaním alebo podozrením, že Člen nesplnil podmienku(y) stanované v týchto Podmienkach Používania, Oranum.com je ďalej oprávnený diskrétne zabanovať akékoľvek súvisiace kreditné karty a/alebo platobné prostriedky (bez časového obmedzenia) asociované s takýmto účtom(i), ktoré je/sú ukončené, keď sú okolnosti takéhoto konania opodstatnené.
 5. Táto dohoda musí byť účinná od dátumu, kedy Hosť vstúpi Oranum.com a/alebo sa Odberateľ registruje na Oranum.com} a prijíma túto dohodu, a zostáva v platnosti, kým nie je riadne ukončená ktoroukoľvek zo strán v plnom súlade so zmluvnými podmienkami jasne uvedenými v tejto Zmluve.
 6. Integrácia s účtami tretích strán
  1. Používaním našich služieb máte možnosť zaregistrovať sa alebo prihlásiť sa cez účet tretích strán, ako napr. Google. Ak sa rozhodnete prepojiť váš účet tretích strán, súhlasíte so zdieľaním určitých údajov z daného účtu s nami pre registračný alebo prihlasovací proces. Je vašou zodpovednosťou uistiť sa, že vaše používanie vášho účtu tretích strán je v súlade s akýmikoľvek dohodami a podmienkami platnými pre tieto účty.
  2. Prepojením vášho účtu tretích strán nám dávate súhlas pre prístup a používanie údajov poskytnutých týmito stranami, ako bolo opísané v našich Zásadách ochrany osobných údajov. Tento súhlas zahŕňa zhromažďovanie, uchovávanie a spracovanie údajov nevyhnutných pre prevádzkovanie vášho účtu a zlepšovanie našich služieb. Pre podrobné informácie o našich praktikách súvisiacich so spracovávaním údajov si prosím prezrite naše Zásady ochrany osobných údajov.

článok: Oranum.com - poplatky, kompenzácie, kredity, vrátenie poplatkov a správa nelegálneho konania

 1. Odberatelia môžu zakúpiť kreditné balíčky a utratiť ich za dostupné služby na webstránke; a teda výber služieb je predchádzaný Odberateľom s korešpondujúcim obsahom, cenníkom a spôsobom platby umožňenom na webstránke.
 2. Textový chat s SP je bezplatný, avšak ak odberateľ chce pristúpiť k plným funkciám služieb on/ona musí kliknúť na tlačidlo "Súkromná Show s týmto Účinkujúcim" a od tohto bodu zostať vo video chatovacej miestnosti s SP v súkromnom móde, v ktorom sa zakúpené kredity používajú a utrácajú na sekundovej báze.
 3. Odberatelia majú možnosť použiť funkciu Quickbuy počas súkromných show s SP. Použite tejto funkcie umožňuje Odberateľom okamžite a manuálne doplniť ich zostatok kreditov zvoleným balíčkom počas show.
 4. Predplatitelia môžu tiež použiť funkciu SmartBuy aby mohli využívať súkromné predstavenia bez prerušenia. Táto funkcia umožňuje, aby systém automaticky navýšil kredit predplatiteľa vždy, keď zostatok na účte klesne pod 7 kreditov. V predvolenom nastavení SmartBuy kúpi 27.99 balíček, avšak člen má možnosť zmeniť veľkosť tohto balíčku.
 5. Odberatelia sú upozorňovaní na uvedený automatizovaný nákup vždy ako sa uskutoční pomocou automatického e-mailového upozornenia. Túto funkciu je možné deaktivovať v Nastaveniach Účtu.
 6. Ak je transakcia odmietnutá bankou, funkcia SmartBuy bude automaticky deaktivovaná. Po tom ako člen uskutoční úspešný nákup, funkcia SmartBuy bude znovu aktivovaná.
 7. Platba za použitie uvedených možností bude prevedená spôsobom, ktorý si užívateľ zvolil.
 8. Exception made of certain logistics constraints and arrangement that may occur internally, billing of a given account (the actual price payable for credit packages) depends on Member’s country localisation where the first purchase has originated from, such element to determine the Website Operator with which Member is registered with. In certain cases, however, billing may be made on behalf by another Website Operator in charge for them to recharge one another internally without impact for the Member. In such cases, the billing by a Website Operator different from the one Member is contracted with shall not result in any change for the use of the Website services by the Member and will not result in any additional fee nor loss of credits or of rights for the Member. Irrespective of such billing on behalf as the case may be, the Member shall, at all times, be deemed to be contracted with the Website Operator based on earlier localization (exception made of a change of permanent place of residence as separately notified to the Website Operator). The Member authorizes such billing arrangement as the case may be. Please take into consideration that Oranum.com reserves the right to round prices to the nearest whole number.
 9. If access to a Broadcaster’s blurred videos and blurred stories requires subscription (the “Subscription Content”) the subscription fee is deducted directly from the Member’s credit card and billed in USD. The subscription is recurring every thirty (30) days until the Member unsubscribes from the Subscription Content, in which case such Subscription Content will be visible until the end of the thirty (30) days subscription period. If the Broadcaster increases the subscription fee the Member will receive a notification about the price change at least 72 hours in advance. Unless the Member unsubscribes before the effective date of the price change, the following subscription periods will be billed at the new price.
 10. Pre fakturačné informácie a podporu nás prosím kontaktujte pomocou príslušných kontaktných údajov, ktoré sa týkajú Prevádzkovateľa webstránky, kde ste registrovaný. Tieto údaje sú uvedené v doložke 12 nižšie.
 11. Ohľadne bankových výdajov je treba, aby sa každý predplatiteľ informoval priamo u svojej banky.
 12. Oranum.com nepreberá zodpovednosť za akékoľvek problémy vyskytujúce sa mimo Oranum.com.
 13. Akékoľvek sťažnosti musia byť vznesené do 24 hodín od vyskytnutia problému na zákazníckom servise Oranum.com. Vzhľadom na zložitosť a náročnosť procesu určenia oprávnenosti sťažností vznesených po uvedenej dobe 24 hodín bude na tieto braný zreteľ len v prípade mimoriadnych udalostí.
 14. Kedykoľvek to bude považované za nutné, môže zákaznícky servis Oranum.com starostlivo prešetrovať hlásenia a ďalšie údaje, ktoré má k dispozícii, a používať pre tieto účely akékoľvek dostupné prostriedky.
 15. V súlade s vyjadrením Účastníka o zrieknutí sa práva odstúpenia/zrušenia na základe bodu 4.2 k súčasnej Zmluve, žiadna požiadavka na vrátenie peňazí alebo zrušenie nebude prijatá, v prípade, že Účastník už začal využívať zakúpený kreditový balík. Niektoré náhrady sú však možné a to za podmienok stanovených v nasledujúcich odsekoch.
 16. Oranum.com kompenzuje/refunduje kredity vo výške proporcionálne určenej v súlade so zaplatenou sumou a problémom efektívne nahlásenom v prípade, že je akýkoľvek kredit stratený kvôli nefunkčnosti Oranum.com.
  V súlade s týmito podmienkami, každý Odoberateľ musí brať na vedomie, že keď je on/ona považovaný/á za Prvého člena (termín definovaný nižšie), je mu/jej odporúčané indikovať a/alebo opakovať akékoľvek špecifické požiadavky smerované na poskytovateľa služieb počas súkromného chatu v prípade, že súkromná šou nie je v súlade s jeho/jej očakávaniami. Opodstatnenosť nárokov Odberateľa na vrátenie peňazí za nesplnenie požiadaviek nebude zvažovaná, ak Odoberateľ (ako Prvý člen, termín definovaný nižšie) nesplnil vyššie uvedené odporúčania.
  Odoberateľ ďalej rozumie a akceptuje, že ak sa pripája do už prebiehajúcej Súkromnej šou iniciovanej iným odoberateľom (tento je ďalej odkazovaný ako "Prvý člen"), stáva sa tak (pojem "Nasledujúci člen") pasívnym účastníkom, a to v takom rozsahu, že poskytovateľ služieb je povinný spĺňať požiadavky len Prvého člena. V takom prípade nie je Nasledujúci člen oprávnený žiadať o akékoľvek kompenzácie alebo platobné refundácie, okrem prípadu nefunkčnosti Oranum.com, ktorá môže byť riadne demonštrovaná Nasledujúcim členom.
  Mimo Súkromného chatu môžu Odoberatelia kontaktovať Poskytovateľa služieb cez offline chatové správy alebo, ak je Poskytovateľ dostupný, cez Video/hlasový hovor. Prosím berte na vedomie, že Odoberatelia nemôžu dávať špecifické požiadavky Poskytovateľovi cez Video/hlasový hovor.
 17. Kvôli platobnému systému aplikovanému Prevádzkovateľom webstránky a platobným spracovateľom tretích strán a za predpokladu, že podmienky pre vrátenie peňazí sú splnené, tieto vrátenia platia len pre rovnakú sumu, aká bola pôvodne zaplatená za konkrétny kreditný balíček a tiež za predpokladu, že kredity z kreditného balíčka neboli použité alebo utratené, a to ani čiastočne. V dôsledku toho nie sú nikdy možné žiadne čiastočné vrátenia peňazí. To teda znamená, že vždy, keď je kreditný balíček čiastočne použitý (vrátane odmien za nákup), vrátenie môže prebehnúť len vo forme kreditov (a nie peňazí) do výšky predchádzajúcej výšky kreditného zostatku, čo je tiež predmetom podmienok oprávnenosti. Oprávnené vrátenia peňazí budú spracované rovnakou platobnou metódou, akou boli zakúpené. Korešpondujúca suma kreditov bude potom odpočítaná zo zostatku účtu. Prosím berte taktiež na vedomie, že určité platobné metódy neumožňujú vrátenie kvôli niektorým technickým obmedzeniam vychádzajúcim z ich používania.
 18. Sumy utratené za súvisiace služby, ako napríklad tikety pre Skupinové sedenie, nákupy v sekcii Môj obsah, Prekvapenia, Messenger, offline/súkromné správy, Video/hlasové hovory a/alebo MyStory predplatné, nie sú predmetom refundácie/kompenzácie.
 19. Bez ohľadu na vyššie uvedené, Oranum.com nenesie zodpovednosť za akékoľvek hanlivé, urážlivé alebo nezákonné správanie ktoréhokoľvek Hosťa/Odberateľa, alebo za akékoľvek zlyhanie vysielania, chybu, vynechanie, prerušenie, vymazanie, defekt, oneskorenie v prevádzke alebo prenose, zlyhanie komunikačnej linky, odcudzenie alebo zničenie alebo neoprávnený prístup, pozmeňovanie alebo použitie záznamov, či už na základe zmluvy alebo teórie prečinu, alebo na základe akéhokoľvek iného dôvodu žaloby, za akúkoľvek sumu nad rámec sumy zaplatenej Odberateľom Oranum.com.
 20. Oranum.com ani žiadna z jej spriaznených alebo prepojených spoločností nebude za žiadnych okolností, vrátane mimo iného v prípade nedbalosti, niesť zodpovednosť za akékoľvek priame, nepriame, náhodné, mimoriadne, následné alebo sankčne nahradzované škody vyplývajúce z užívania ich služieb alebo nespôsobilosti ich užívať, bez dotknutia čohokoľvek uvedeného v tomto odseku.
 21. Stránka a všetky jej funkcie musia byť používané po celý čas v rámci ich účelu a určeného používania. Akékoľvek nečestné správanie, konanie, manévre akéhokoľvek druhu, vrátane pokusu, s osobitným zreteľom na obchádzanie platných pravidiel (či už písaných alebo implikovaných) môže viesť k okamžitému suspendovaniu alebo terminácii Členského Účtu. Prosím berte na vedomie, že Prevádzkovateľ Webstránky je oprávnený konať na základe vlastných záverov na základe nepriamych alebo faktických informácií obdržaných z monitoringu webstránky alebo iných aktivít v rámci legality. Prosím berte na vedomie, že vytváranie viacerých účtov tým istým užívateľom pre odovzdávanie viacerých hodnotení a neférové manipulovanie s výsledkami Ocenení spadá do tejto kategórie a môže mať za následok termináciu vášho Členského účtu z Oranum.com. Prípady podvodných aktivít súvisiacich s online transakciami sú považované za vysokú prioritu. Takéto prípady môžu byť posunuté príslušným orgánom, v rámci platných regulácií na ochranu osobných údajov.
 22. Registrovaný užívateľ súhlasí, že v prípade akejkoľvek podvodné transakcie má Oranum.com právo použiť všetky dostupné informácie k všetkým právnym krokom, vrátane okrem iného histórie prehliadača, IP a e-mailových adries a ďalších sledovateľných činností. Počas takýchto právnych krokov môžu stránky Oranum.com využiť ďalšiu odbornú vyšetrovacú stranu a zdielať isté informácie, aby vyhoveli oprávneným požiadavkám, chránili svoje práva a obhájili záujmy svojich zákazníkov. Registrovaný užívateľ ponesie všetky náklady spojené s akýmkoľvek podvodným konaním.
 23. Oranum.com poskytuje plnú súčinnosť príslušným štátnym orgánom vyšetrujúcim podvodné transakcie a iné skutočnosti podliehajúce pod súdnu právomoc a odpovedá na súdne príkazy a zásielky. Z týchto dôvodov môžu platiaci členovia na našich stránkach používať len svoje platobné metódy.
 24. Vezmite prosím na vedomie, že stránky Oranum.com si vyhradzujú právo zaokrúhliť sumu na vyplatenie kompenzácie alebo náhrady peňazí, a sú týmto splnomocnené zaokrúhlenie uplatniť.
 25. Prosím berte na vedomie, že ak byť novým užívateľom je podmienkou pre získanie akejkoľvek odmeny, tak potom len registrácia na Oranum.com nie je považovaná za bytie novým členom. Bonusové/bezplatné kredity sú dostupné jednorazovo pre nové nákupy nových členov len na jednej webstránke z webstránok prevádzkovaných Prevádzkovateľom webstránky. Kredity alebo iné odmeny nie sú dostupné pre nákupy cez telefón alebo CCBill. Odmeny nie sú súčasťou zakúpených kreditných balíčkov a teda vrátenia NIE SÚ možné možné po ich utratení/použití na našej webstránke.
 26. Prosím berte na vedomie, že ak je dostupná jednorázová ponuka na akýkoľvek kreditný balíček, tak táto ponuka je aplikovateľná len jedenkrát pre používateľa existujúceho alebo nového, bez ohľadu na počet zaregistrovaných účtov (existujúcich a/alebo nových), ktoré ktorýkoľvek používateľ môže mať a/alebo bez ohľadu na to, aké iné podvodné metódy môže použiť. Vtedy bude nákup spracovaný bez zľavy a výška kreditov bude dodaná vo výške ekvivalentu bez zľavy. Prosím taktiež berte na vedomie, že zľavnené kreditné nákupy alebo iné kredity z iného účtu môžu byť prevedené na iného používateľa alebo Členský účet. Bez ohľadu na vyššie uvedené, zdôrazňujeme, že zľavnené alebo súvisiace promo kredity nie sú dostupné pre používateľov, ktorý nákup vykonajú prostredníctvom nasledovných platobných metód: Platba Telefónom, Platba Darčekovou Poukážkou, Bitcoin/Litecoin, Altcoins, Paysafecard, Neosurf, Blik, GlobalCharge, Skrill, Przelewy24, Webpay, Spei, PagoEfectivo, AstroPay, Efecty a Boleto alebo členov, ktorých platby spracováva CCBill. Prosím berte na vedomie, že počas propagácií, akékoľvek kreditné balíčky, ktoré prevyšujú 157.99 kreditov môžu mať rovnaké benefity a/alebo extra kredity (podľa okolností) ako 157.99 kreditný balíček.
 27. V zobrazenej cene kreditových balíčkov sú zahrnuté všetky náklady súvisiace s menou a transakcií. Oranum.com si vyhradzuje právo upraviť ceny vzniknuté kolísaním kurzu meny.
 28. Prosím berte na vedomie, že zneužívanie overenia kreditnej karty a/alebo emailovej adresy môže viesť k vypovedaniu tejto dohody prevádzkovateľom webstránky. Taktiež prosím berte na vedomie, že do týždennej awards hry sa započítavajú len tie kredity, ktoré vyplývajú z kreditných nákupov toho istého členského účtu.
 29. Zaplatením za video alebo album na stránke Účinkujúceho, tento obsah Vám bude viditeľný na 90 dní. Prosím berte na vedomie, že aj počas tejto doby má Účinkujúci právo kedykoľvek zmeniť tento obsah. Ak je účet Účinkujúceho zrušený z akýchkoľvek dôvodov, jeho/jej obsah nebude viditeľný na Oranum.com.
 30. Prosím berte na vedomie, že určité transakcie sú spracované cez American Payments United, Inc., korporáciu registrovanú pod číslom 7668152 u štátneho tajomníka štátu Delaware so sídlom na 16192 Coastal Highway, Lewes, Delaware 19958, County of Essex, USA.

Odstavec: Oranum.com - Vyhlásenia Odberateľov a/alebo Hostí

 1. Týmto výslovne deklarujem, že som v súčasnosti dosiahol plnoletosť v súlade s miestnymi reguláciami.
 2. Ja aktuálne žijem v krajine, ktorú som pravdivo a presne uviedol vo formulári počas registrácie na Oranum.com a beriem povinnosť bezodkladne informovať, do 24 hodín, o akýchkoľvek zmenách v mojom pobyte zaslaním emailu na help@jwsbill.com. Taktiež súhlasím, že Prevádzkovateľ webstránky je povinný vyberať všetky príslušné dane na základe môjho bydliska ako Člena.
 3. Beriem na vedomie, že vyššie uvedená povinnosť bude považovaná za platnú až do doby, kedy Oranum.com potvrdí, že vyššie uvedené zmeny boli prijaté.
 4. Som plne a výlučne zodpovedný/á za akékoľvek nepravdivé prehlásenie ohľadom môjho bydliska a za neinformovanie Oranum.com o jeho zmene v súlade s vyššie uvedenými podmienkami.
 5. Rovnako potvrdzujem, že som si vedomý svojej trestnej zodpovednosti, a budem preto za každých okolností konať v súlade s príslušnými zákonmi a obecne uznávanou morálkou svojej lokality.
 6. Som presvedčený/a, že ako dospelá osoba mám výlučné právo čítať a sledovať akýkoľvek obsah, ktorý považujem za vhodný.
 7. Čítanie alebo prezeranie obsahu týchto stránok nijako nenarušuje normy alebo zákony môjho okolia, mojej obce, môjho mesta, kraja, krajiny alebo štátu.
 8. Som si plne vedomý/a, že obsah a materiál poskytovaný na Oranum.com, vrátane mimo iného živých kamerových prenosov, obrázkov, grafík, aplikácií a textov sú riadne zabezpečené príslušnou legislatívou a že všetky práva sú vyhradené. Budem ich preto používať výlučne pre svoju osobnú potrebu.
 9. Som si plne vedomý(á), že Oranum.com bude plne spolupracovať s oprávnenými úradmi pri vyšetrovaní podvodných transakcií a iných záležitostí, ktoré patria pod právne záležitosti, a bude tiež odpovedať na súdne predvolania, a súhlasím s tým.
 10. Beriem na vedomie, že Oranum.com a spriaznené servery neponesú zodpovednosť za akékoľvek právne dôsledky, ktoré môžu vzniknúť ako dôsledok podvodného vstupu na tieto stránky alebo ich užívaniu, prípadne ako dôsledok podvodného prístupu k materiálom tu nachádzajúcich sa či ich užívaniu.
 11. Taktiež uznávam, že Oranum.com ani akékoľvek jeho súvisiace, pridružené spoločnosti nie sú zodpovedné za akékoľvek škody a straty spôsobené akýmkoľvek kontaktom s SP.
 12. Chápem a prijímam skutočnosť, že Oranum.com ani žiadna zo spriaznených alebo sesterských spoločností neponesie zodpovednosť za akékoľvek priame, nepriame, náhodné, mimoriadne, následné alebo sankčne nahradzované škody, ktoré môžu vyplynúť z nepravdivých prehlásení a ich prípadných dôsledkov, z porušovania práv užívateľov, prostitúcie, pedofílie, detskej pornografie, nelegálneho zneužívania, vykorisťovania alebo obchodu so ženami či deťmi.
 13. Ja súhlasím a beriem na vedomie že intelektuálne práva (vrátane ale bez obmedzenia práva na používanie, adaptovanie, prekladanie, atď.) akéhokoľvek obsahu (napr. chat, správy, obrázky, videá atď.) vytvorené, publikované alebo akokoľvek prístupné verejnosti na Oranum.com patria Oranum.com.
 14. Týmto výslovne potvrdzujem, že nebudem využívať služby Oranum.com pre propagáciu akýkoľvek obsah a/alebo produkt, ktorý patrí konkurencii Prevádzkovateľa Webstránky. Akýkoľvek pokus používať na Oranum.com oficiálne mená a/alebo ochranné známky a/alebo akékoľvek iné odkazy na Oranum.com konkurenciu, vrátane chybného hláskovania, bude považované za neférovú marketingovú praktiku a bude stíhané zákonom. Týmto beriem na vedomie a súhlasím, že v prípade porušenia tejto doložky môže byť môj účet uzatvorený.
 15. Výslovne autorizujem Oranum.com sledovať a nahrávať moju online aktivitu na webstránky, obmedzenú na správy v súkromných chatoch, skladajúcu sa z mojich požiadaviek pre Oranum.com služby, e-maily, hlasovania, prepitné a/alebo prekvapenia odoslané/rozdané Poskytovateľom služieb pre dospelých a pod.
 16. Beriem na vedomie a súhlasím že akýkoľvek materiál nahraný alebo ako originálna práca urobená na základe tejto Dohody a/alebo používaním Oranum.com služieb (a všetkých práv, vrátane ale bez obmedzenia autorských práv) patria a sú výhradným vlastníctvom Oranum.com.
 17. Týmto sa výslovne vzdávam všetkých práv a prehlasujem, že sa vzdávam akýchkoľvek nárokov vzniknutých porušovaním mojich práv zo strany Oranum.com, vrátane okrem iného morálnych práv, práv na súkromie, práva na publicitu, vlastníckych a iných práv alebo práv na kredit za materiály alebo myšlienky tu uvedené.
 18. Prehlasujem a beriem na vedomie, že nejednám ako právnická osoba, ale ako jednotlivý zákazník, av žiadnom prípade nákup služieb v tejto zmluve nebude považovaný za súčasť mojich profesionálnych aktivít.

Odstavec: Oranum.com - Povinnosti Odberateľov a/alebo Hostí

 1. Súhlasím, že nebudem kopírovať, reprodukovať, publikovať, sťahovať, prenášať ani inak robiť verejnosti prístupný obsah alebo materiály z Oranum.com bez predchádzajúceho písomného súhlasu od Oranum.com.
 2. V plnej miere ponesiem dôsledky prípadného uvedenia nepravdivých údajov a ponesiem zodpovednosť za právne dôsledky, ktoré môžu vyplynúť z prezerania, čítania alebo sťahovania materiálov a obrázkov umiestnených na týchto stránkach.
 3. Preberám všetku zodpovednosť za udržanie bezpečnosti môjho účtu a hesla.
 4. Nebudem uvádzať osobné informácie, poskytovať alebo podporovať eskortné služby či prostitúciu.
 5. Nebudem používať obscénne slová, vyhrážať sa alebo porušovať práva návštevníkov, SP, Tím Podpory Oranum.com alebo manažment webstránky, pretože je to zakázané.
 6. Posielaný a preposielaný text a zvolené užívateľské meno nebudú urážlivé, nebudú sa týkať pedofílie, dospievania, brutality alebo zoofílie a nebudú sa vzťahovať k vylučovaniu či konzumácii telesného odpadu.Taktiež používateľské meno, ktoré si zvolíte pri registrácii na webstránke nesmie obsahovať akékoľvek osobné informácie o vás (ako napríklad vaše skutočné meno) alebo informácie, ktoré môžu umožniť druhej osobe spojiť si to s vašou skutočnou identitou (napr. vaše verejné používateľské meno, ktoré používate na sociálnych platformách ako Facebook, Twitter, atď.). V prípade, že si zvolíte používateľské meno, ktoré môže viesť k vašej identifikácii, prosím berte na vedomie, že ste plne zodpovedný za takýto čin a my nie sme zodpovední za akúkoľvek identifikáciu iným používateľom našej stránky).
 7. Nebudem používať poznámky a užívateľské mená, ktoré odporujú dobrým mravom, naznačujú porušovanie zákonov alebo sú klamlivé.
 8. Okamžite oznámim Oranum.com akékoľvek protiprávne správanie SP rovnako ako aj akékoľvek zakázané obchodné známky, značky a/alebo licencovanú hudbu.

článok: Oranum.com - rušenie registrácie

 1. Užívatelia majú možnosti kedykoľvek zrušiť svoju registráciu na službách Oranum.com.
 2. Ak chcete zrušiť Váš odber a uzatvoriť váš účet, prosím zvoľte "Odstrániť moje Údaje" v nastaveniach Vášho účtu. Po overení vášho rozhodnutia bude Váš status Odberateľa zmenený na "Zrušený" a my odstránime vaše osobné údaje uložené v našom systéme s výnimkou tých, ktoré sú vyžadované zákonom, našimi obchodnými záujmami alebo akýmikoľvek účelmi, ako je vysvetlené v našich Zásadách ochrany osobných údajov.
 3. Oranum.com si vyhradzuje právo zastaviť alebo zrušiť registráciu v prípade porušenia tejto zmluvy alebo v prípade akéhokoľvek nezákonného konania registrovaného užívateľa v rámci tejto zmluvy a kontaktovať príslušné úrady okrem iného vrátane podania trestného oznámenia a kontaktovanie prokurátora.

článok: Oranum.com - osobné údaje a zásady ochrany súkromia

Keď si prehliadate našu stránku, keď sa chcete zaregistrovať ako Člen a/alebo používať funkcie našej webstránky, budete zdieľať a/alebo my budeme zhromažďovať niektoré vaše osobné informácie. Prosím pozorne si prečítajte naše Zásady ochrany osobných údajov, ktoré vysvetľujú ako zhromažďujeme a zdieľame vaše osobné informácie a aké voľby máte ohľadom využívania vašich osobných údajov.

čláínok: Oranum.com - funkčnosť a bezpečnosť

 1. K zaisteniu plnej funkčnosti Oranum.com odporúča užívateľom povoliť vo svojom prehliadači cookies.
 2. Tím správcov Oranum.com sleduje všetky kamerové prenosy na stránkach 24 hodín denne, 7 dní v týždni.
 3. Vďaka svojej precíznej a jedinečnej štruktúre sa tieto stránky nikdy nestretli s vážnejším narušením bezpečnosti.
 4. Oranum.com is a Scam-Free Zone.

článok: Oranum.com - spam

 1. Oranum.com nerozosiela spamové správy ani ich nebude tolerovať; od všetkých činností súvisiacich so spamom sa dištancuje.
 2. Za spam môže byť považované toto:
  1. Manipulovanie so správami, ako napr. hlavičkami e-mailov, poslanými na počítačový systém Oranum.com alebo jeho prostredníctvom, spôsobom, ktorý by mohol registrovaného užívateľa Oranum.com uviesť v omyl.
  2. Odosielanie pošty z e-mailových serverov tretej strany bez jej vedomia.
  3. Posielanie a rozosielanie informácií nepravdivých, klamlivých alebo akokoľvek ohrozujúcich obchodné záujmy serveru Oranum, rovnako ako zapríčinenie takejto činnosti.
  4. Priame alebo nepriame využívanie počítačového systému Oranum k uľahčovaniu prenosu nežiaduceho alebo neautorizovaného materiálu, rovnako ako zapríčinenie takejto činnosti. Týka sa to všetkých propagačných materiálov, webových adries a akýchkoľvek iných foriem nevyžiadaných ponúk, ktoré možno nahrávať na servery, posielať diskusnej skupine, posielať e-mailom, elektronicky prenášať či akokoľvek robiť dostupnými.
  5. Viacnásobné nahrávanie na server, prispievanie do diskusie, posielanie e-mailom alebo elektronické prenášanie, ak ide o tú istú správu, webovú adresu alebo diskusný príspevok.
  6. Narušovanie normálneho priebehu dialógu odosielaním správ v rýchlom slede, niekoľkokrát za sebou, písanie iba veľkými písmenami alebo akýmkoľvek správaním, ktoré užívateľovi negatívne ovplyvňuje jeho schopnosť zapájať sa do komunikácie v reálnom čase.
 3. Rozosielanie spamu cez systém Oranum.com alebo obťažovanie registrovaných užívateľov je porušovaním všeobecných podmienok webu.
 4. Oranum.com vynakladá maximálne úsilie, aby boli používatelia ochránení pred škodlivými vplyvmi nevyžiadanej pošty.
 5. Akékoľvek súdne konanie v prípadne šírenia spamu sa považuje za spôsobenie straty pre Oranum.com.
 6. Bez ohľadu na vyššie uvedené, Oranum.com, s povolením účastníkov v súlade s podmienkami tejto dohody, môže zasielať propagačné e-maily o jeho vlastnej a o partnerských stránkach a každý e-mail bude obsahovať možnosť odhlásiť zo zasielania.
 7. Registrovaní užívatelia môžu občas dostať newsletter vzťahujúce sa k Oranum.com. Správy posielané používateľom sa týkajú transakcií alebo vzťahov k stránkam. Prihlásenie a odhlásenie odberu týchto správ je záležitosťou jedného kliknutia. Akékoľvek reklamné správy budú posielané iba ak užívateľ vyjadrí svoj súhlas dostávať takéto propagačné a marketingové informácie.

článok: Oranum.com - kontakty

 1. Zákaznícky servis môže byť kontaktovaný zo:
  1. Online podpora;
  2. funkcia Odkaz pre správcu na účtoch užívateľov;
  3. Sending of an email to support@livecamhelp.com or help@jwsbill.com.
  4. Zaslaním listu príslušnému Prevádzkovateľovi Webstránky:

   JWS Americas S.à r.l.

   44, Avenue John F. KennedyL-1855 LuxembourgLuxemburské Veľkovojvodstvo
    alebo 

   JWS International S.à r.l.

   44, Avenue John F. KennedyL-1855 LuxembourgLuxemburské Veľkovojvodstvo

článok: Oranum.com - rôzne

 1. Táto Zmluva stanovuje neobmedzené a úplné porozumenie medzi Hosťami/Odberateľmi a Oranum.com s ohľadom na jej predmet a nahrádza všetky predchádzajúce dohody alebo zmluvy, či už písomné alebo slovné.
 2. Všetky ustanovenia tejto dohody zostávajú v platnosti aj po jej vypovedaní, ak to nie je v rozpore so zákonom či inými ustanoveniami.
 3. Ak bude ktorákoľvek časť tejto dohody považovaná súdom príslušnej justície za nevymáhateľnú, neovplyvní to vymáhateľnosť ostatných častí tejto dohody.
 4. Víťazná strana v akomkoľvek spore činným dodržaní tu uvedených podmienok bude oprávnená požadovať primeranú náhradu výdavkov za právne zastúpenie.
 5. Ak stránky Oranum.com zmenia podmienky tejto zmluvy, zverejní aktuálne znenie všeobecných podmienok na webe alebo zverejní oznámenie o zmene alebo pošle používateľom e-mailovové upozornenie o zmenách s predstihom pred uplatnením zmien.
 6. U.S. patentové oznámenie podľa 35 U.S.C. § 287(a). Streamovanie na Oranum.com môže byť predmetom, mimo iných, jedným alebo viacerými patentami číslo 6,766,376; 7,716,358; 8,595,372; 7,490,053 a 10,567,453 na základe nárokov držiteľov takýchto patentov.

Doložka: Oranum.com - Akt o digitálnych službách

 1. Odstránenie obsahu
  1. Prevádzkovateľ webstránky implementoval opatrenia proti výskytu nezákonného alebo neautorizovaného obsahu na Webstránke. Užívateľom poskytujeme efektívny mechanizmus pre nahlasovanie nezákonného obsahu, služieb či tovaru a aktívnu kooperáciu s určenými "dôveryhodnými nahlasovateľmi" pre zabezpečenie promptnej idenfitikácie a odstráneniu takéhoto obsahu v súlade s európskym nariadením 2022/2065, taktiež známym ako Akt o digitálnych službách ("DSA").
  2. Nezákonný a neautorizovaný obsah zahŕňa nielen sexuálne zneužívanie detí a iný pod. materiál; teroristický obsah; nenávistný prejav; akýkoľvek druh sexuálneho aktu; hazardné aktivity, obsah generovaný na základe podoby inej osoby, neautorizované používanie duševného vlastníctva a obrazových práv; online podvody a zločin a pod.
  • Pre viac informácií o odstránení nezákonného obsahu prosím [kliknite tu] a pre porušenia aut. práv prosím [kliknute tu]
  • Pre príkazy od národných justičných a správnych orgánov [kliknite tu]
  • Pre správy od dôveryhodných nahlasovateľov [kliknite tu]
 • Moderácia obsahu
  1. Prevádzkovateľ webstránky používa opatrenia pre moderovanie obsahu pre zabezpečenie súladu so všetkými jeho zásadami a štandardmi, vrátane tímu podpory a technologických nástrojov určených na detegovanie a odstránenie neautorizovaného obsahu. Obsah nahraný, pridaný alebo zdieľaný užívatelmi môže byť predmetom revízie a odstránenia v prípade porušenia týchto zásad a/alebo tejto Dohody.
  2. Užívatelia berú na vedomie, že Prevádzkovateľ webstránky môže používať automatické nástroje a manuálny proces revízie pre monitorovanie a moderovanie obsahu. Avšak Prevádzkovateľ webstránky negarantuje presnosť, kompletnosť či aktuálnosť jeho úsilia moderácie.
 • Opatrenie a ochrana proti zneužitiu
  1. Prevádzkovateľ webstránky sa zaväzuje poskytovať legitímny obsah a adresovať každú jednu sťažnosť s úprimnosťou a berúc do úvahy všetky fakty v jednotlivých prípadoch.
  2. V prípade akéhokoľvek zneužitia systému Prevádzkovateľ webstránky vykoná kroky, aby sa takýmto výskytom zamedzilo.
  3. Po odhalení akéhokoľvek zneužívania od užívateľov či modeliek, Prevádzkovateľ webstránky promptne vydá oznamovací list, ak je to právne vyžadované. Prevádzkovateľ webstránky si vyhradzuje právo vydať sankcie (vrátane čiastočného alebo úplného suspendovania alebo odstránenia predmetného účtu) užívateľom, ktorí nedodržujú túto Dohodu alebo platný zákon, alebo ak boli odoslané oznamy/sťažnosti zjavne nepodložené, bez nároku na prvé varovanie, ak to vyžaduje zákon.
  4. Zneužitie zahŕňa nielen nasledovné konania:
   1. Podávanie zjavne nepodložených oznámení alebo sťažností na nezákonný či nevhodný obsah, hlavne ak sa tak konalo opakovane počas špecifického obdobia;
   2. Generovanie značného množstva nahlásení, ktoré obsahujú nedostatočné množstvo informácií alebo neplatné informácie, v porovnaní s celkovým počtom nahlásení nahlásených v rámci určeného časového úseku;
   3. Akékoľvek prispievanie, zdieľanie alebo schvaľovanie nezákonného obsahu;
   4. Angažovanie sa v alebo propagácia obťažovania, nenávistného prejavu, šikany alebo akejkoľvek formy hanlivého správania sa v interaktívnych častiach webstránky;
   5. Úmyselné obchádzanie geografických alebo iných reštrikcií pre prístup ku alebo distribuovanie obsahu neurčeného pre daný región užívateľa.
  5. Naše rozhodnutie k vydaniu sankcií bude zvažované individuálne pre každý prípad, bude zohľadnený rozsah, závažnosť a úmysel za daným zneužitím a taktiež celkové a relatívne frekvencie takéhoto konania a toho následky.
  • Napríklad (ale bez zaujatosti voči špecifickej či prípad-od-prípadu analýzy):
   • Užívatelia zapájajúci sa do nezákonných požiadaviek alebo zdieľania neautorizovaného obsahu cez čet/video funkcie alebo používanie čet/video funkcie na obťažovanie, šikanovanie či zasielanie nevhodných správ ostatným môže viesť k počiatočnému varovaniu, ktoré bude udelené pre prvé priestupky. Pokračujúce zneužívanie bude mať za následok suspendovanie (ktoré môže byť od jedného (1) dňa pre menšie priestupky až po stoosemdesiat (180) dní pre závažné alebo opakované porušenia). V extrémnych prípadoch, ako napr. opakované zdieľanie nezákonného obsahu alebo vážny nesúlad s našimi pravidlami, môže mať za následok permanentné odstránenie účtu užívateľa.
  • Pre každý prípad zvážime najmä:
   • Pôvod a obsah správ a interakcií, najmä v závislosti s ich zákonnosťou a dodržiavaním našich pravidiel.
   • Frekvencia a kontext nahláseného konania, rozlišovanie medzi izolovanými incidentami a systematickým zneužívaním.
   • Dopad konania na príjemcu a iných užívateľov, vrátane potenciálneho ublíženia či spôsobeným utrpením.
 • Prevádzkovateľ webstránky si vyhradzuje právo vykonať vhodné kroky ako reakciu voči nahláseniu zneužitia a zabezpečiť bezpečné a ohľaduplné prostredie pre všetkých užívateľov.
 • Transparentnosť systému odporúčaní
  1. Prevádzkovateľ webstránky je odhodlaný doručiť najvyššiu úroveň služieb jeho užívateľom a zabezpečiť skvelý zážitok. Kvôli tomu sú všetky odporúčania poskytnuté užívateľom dôkladne vyberané na základe kľúčových kritérií, vrátane nielen užívateľských preferencií, minulých interakcií a relevantnosti obsahu.
 • Kontaktujte nás
  1. Pre zabezpečenie priamej a rýchlej komunikácie užívateľsky príjemným spôsobom nám môžete zaslať e-mail na kontaktný bod pre všetkých užívateľov našich služieb na: legal.dsa@oranum.com. Môžete nás kontaktovať v angličtine a/alebo francúzštine.